MENÜ ☰
Volimax
Esentepe Avrupa Konutları
Kadıköy Gazetesi » Belediye, Flaş, Genel, Toplum » Doğan, ormanlık arazi için mahkemeye başvurdu!

Doğan, ormanlık arazi için mahkemeye başvurdu!Beykoz’da ormanlık ve fidanlık alanı olan 120 bin m2’lik bir alanın fidanlık kapsamından çıkarılarak “Alman Üniversitesi” kurulması için İBB meclisince AKP Grubunun ay çoğunluğu ile alınan kararı ve yapılan plan tadilatı mahkemelik oldu. Türk- Alman Üniversitesi’ne tahsis edilen “Tescilli Fidanlık Alanı” İBB’nin 14 Ocak tarihli meclis kararı ile ormanlık alanı İBB Meclisi’nde oy çoğunluğu ile imara açılmasına karar verilmişti.

Orman koruma kuşağında olan fidanlık alan İstanbul’un akciğerlerinden ve İmar Planlarında Fidanlık alan olarak gözüküyor.

CHP İBB Meclis Grubu adına açan Kartal ve İBB Meclis Üyesi ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yapan İbrahim Doğan dava dilekçesi ve olayın gelişimi ile ilgili kaygılarını şöyle sıraladı;  “Ankara’dan verilen talimatlar doğrultusunda ağaçlık ve fidanlık alan inşaat alanına dönüştürülerek akciğerimize beton dökülüyor” “Ormanlık ve Fidanlık olan bu alan Boğaziçi İmar Planı’na ve Anıtlar Kurulu kararlarına aykırı. Fidanlığın içinde tarihi yapılar var. Üniversiteye tahsis edilen bu alana yeni arazilerinde açılacağı kaçınılmazdır”“Herhangi bir saha her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına aykırı maksatlar için kullanılamaz“ “İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması sureti ile yapılabilir” “Alman Çevreciler de bu orman ve fidanlık alanına “Alman Üniversitesinin” yapılmasına karşı çıktıklarını gerçekleştirdikleri eylemler ve protestolarla ortaya koymuştur”“Yargılama konusu İBB Meclis kararı hukuka aykırı ve idari işlemin uygulanması durumunda telafisi güç zararların doğacağı açık olduğundan, öncelikli olarak yürütmenin durdurulmasına ve planın iptaline karar verilmesini yüce mahkememize arz ediyoruz”

Alman Üniversitesi’ne tahsis edilen ormanlık arazi için CHP mahkemeye başvurdu

 

CHP Kartal ve İBB Meclis Üyesi İbrahim Doğan İstanbul Nöbetçi İdare mahkemesine başvurarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde 14.01.2011 tarihinde görüşülerek oy çokluğu ile kabul edilen Beykoz’da Fidanlık alana yapılması düşünülen Alman Üniversitesinin yeri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı dava etti. İBB Meclisinin oy çoğunluğu ile alınan kararını ve İtiraz dilekçelerini mahkemeye ek delil olarak sunan ve davayı CHP İBB Meclis Grubu adına açan Kartal ve İBB Meclis Üyesi ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yapan İbrahim Doğan dava dilekçesi ve olayın gelişimi ile ilgili görüşlerini şöyle açıladı;

“Ankara’dan verilen talimatlar doğrultusunda ağaçlık ve fidanlık alan inşaat alanına dönüştürülerek akciğerimize beton dökülüyor”

“Ankara’dan verilen talimatlar doğrultusunda İstanbul’un planların yapılması doğru değil, kabul edilemez ve bizleri kaygılandırıyor. Burası ağaçlık alan, fidanlık alan olması nedeniyle ben başından beri bu plana hayır oyu verdim. Bu planın kararlarını verenler bir kez olsun gelip bu yerleri görmüş değiller. Bu yerin hemen karşısında İstanbullunun da gelip yazları sayfiye yeri olarak kullandıkları Kaymak Donduran Mevkii var. Buraya on binlerce insan geliyor. Bu insanlar yarın nereye gidip piknik yapacaklar. Üstelik meslek örgütlerinin ve yöre derneklerinin görüşü bile sorulmadan karar alınıyor. Bu yağmadır, yağmanın önüne geçmek için tüm gücümle çalışacağım,  halkımızın çıkarlarını korumaya devam edeceğim”

“Ormanlık ve Fidanlık olan bu alan Boğaziçi İmar Planı’na ve Anıtlar Kurulu kararlarına aykırı. Fidanlığın içinde tarihi yapılar var. Üniversiteye tahsis edilen bu alana yeni arazilerinde açılacağı kaçınılmazdır”

“Buranın Mülkiyeti kısmen hazine, kısmen de orman statüsünde olan bir Fidanlık alandır. Ve Fidanlık yapılaşmaya açılıyor. Boğaziçi İmar Planı’na ve Anıtlar Kurulu kararlarına aykırı. Fidanlığın içinde tarihi yapılar var. Üniversiteye tahsis edilen bu alana yeni arazilerinde açılacağı kaçınılmazdır. Alman Çevreciler de bu orman ve fidanlık alanına “Alman Üniversitesinin” yapılmasına karşı çıktıklarını gerçekleştirdikleri eylemler ve protestolarla ortaya koymuştur.

Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 120.000. m2’lik bir kısmı fidanlık alan kapsamından çıkarılarak plan tadilatı ile üniversite alanına alınmasının öncelikle yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle İdare Mahkemesi’ne CHP İBB Meclis Grubumun adına dava açtım. Yapılan bu plan tadilatı İmar Kanununa aykırıdır. İ.B.B.Meclis Üyesi olmam nedeniyle bu plan tadilatına  red oyu kullandım ve askı süresi içerisinde, 26/08/2011 tarihinde İ.B.B.Planlama Müdürlüğüne planla ilgili itiraz dilekçemi verdim. Söz konusu arazinin yasal mülkiyeti kısmen hazine kısmen orman statüsünde olan taşınmazın tamamı, 02.12. 2005 tasdik tarihli Beykoz Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planında “Fidanlık alanı” lejantında kalmakta ve bu lejanta ait plan hükümlerinde ise “Mülkiyeti kısmen hazine kısmen orman statüsünde olan, planda hemen çevresinde yer alan orman alanları ile bir bütünlük teşkil eden Fidanlık alanında mevcut kullanım aynen korunacak olup hiçbir şekilde yeni yapı yapılmayacaktır” denmektedir. Ayrıca Gayrimenkul ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14.12.1973 tarih ve 7418 sayılı kararı ile belirlenen tescilli fidanlık alanıdır” ifadeleri yer almaktadır.  Plan hükümleri böyle iken,  sözü edilen taşınmazın,  120.000 m2lik bir kısmı fidanlık alanı kapsamından çıkarılarak, 22.06.2011 tasdik tarihli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tadilatı ile üniversite alanına alınmıştır. Yapılan bu plan düzenlemesi yukarıda belirttiğimiz gibi, yasalara aykırı bir düzenlemedir. Bu nedenle iptal edilmesi gerekmektedir”

“Herhangi bir saha her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına aykırı maksatlar için kullanılamaz “

“3194 sayılı imar kanununun  3. Maddesindeki “herhangi bir saha her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına aykırı maksatlar için kullanılamaz “ hükmüne aykırıdır. Söz konusu alan meri planda fidanlık alanı olarak ayrılmış iken bir kısmının üniversite alanı olarak ayrılması ana plandaki ve plan lejantı notlarındaki amaca aykırılık teşkil etmektedir. 2960 sayılı Boğaziçi kanununun 4 ve 5’inci maddelerine de aykırılık teşkil etmektedir. Şöyle ki; 2960 sayılı kanunun 4. Maddesinde, Devlet Ormanı statüsünde olan yerler Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanacak proje ve programa göre Boğaziçi alanının doğal yapısına göre düzenlenir, ağaçlandırılır, parklar ve mesire yerleri yapılır. 5. Maddesinde ise “Boğaziçi alanında, orman sayılmayan kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel mülkiyete ait koru, koruya katılacak  alan, çayır, mesire yeri, bostan ve benzeri alanlar yeşil alan sayılır ve bitki varlıkları geliştirilerek muhafaza edilir.” Denilmektedir. Söz konusu planda Fidanlık  Lejantındaki alanın bir kısmı üniversite alanına alınarak 2960 sayılı yasa hükümlerine aykırı davranılmıştır”

“İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması sureti ile yapılabilir”

Sözü edilen plan, plan yapımına ait esaslara dair yönetmelik hükümlerine de aykırıdır. Şöyle ki; Bu yönetmeliğin 27.maddesinin 2.bendinde “İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması sureti ile yapılabilir” denmekte iken kaldırılan120.000 m2 yeşil alanın yerine yeni bir alan gösterilmemiştir.30.maddenin 1. Bendinde  ise Nazım plan ana kararlarını bozucu fonksiyonel değişiklikler plan değişikliği yolu ile yapılamaz denmekte iken, 02.12.2005 tasdik tarihli ana plan kararlarında “Fidanlık alanlarında mevcut kullanım aynen korunacaktır, hiçbir şekilde yeni yapı yapılmayacaktır” hükmüne uyulmamıştır. Bütün bu değerlendirmeler  çerçevesinde  yapılaşma koşulları açısından ciddi sakıncalar taşıyan söz konusu plan tadilatının bu nedenlerle yürütmesinin durdurulması ve iptali gerekmektedir”

“Yargılama konusu İBB Meclis kararı hukuka aykırı ve idari işlemin uygulanması durumunda telafisi güç zararların doğacağı açık olduğundan, öncelikli olarak yürütmenin durdurulmasına ve planın iptaline karar verilmesini yüce mahkememize arz ediyoruz”

“Yargılama konusu İ.B.B.Meclis kararı hukuka aykırı ve idari işlemin uygulanması durumunda telafisi güç zararların doğacağı açık olduğundan, öncelikli olarakYÜRÜTMENİN DURDURULMASINA, Yukarıda açıklanan nedenlerle, 14/01/2011 ve  114 karar numarası ile İ.B.B.Meclisinde oy çokluğu ile kabul edilen ve 12/08/2011 tarihinde askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Beykoz İlçesi, Merkez Mah. 52 pafta, 353 ada, 1parsele ilişkin Nazım İmar Planının İPTALİNE, Sayın Mahkemenizce yürütmenin durdurulması kararı verilmesi durumunda, gerektiğinde bilirkişi incelemesi yapılması ve tamamlayıcı açıklamalarımla kanıtlarımı sunmam için süre verilmesine”

 

Galeri
📆 26 Aralık 2011 Pazartesi 13:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

BAĞLANTILAR